Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Quang Minh, khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp

Ngày 28.12, Hội đồng nhân dân xã Quang Minh tổ chức Kỳ họp thứ 13, khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự Kỳ họp, có đại diện Tổ đại biểu số 02 HĐND huyện đơn vị xã Quang Minh; đồng chí Nguyễn Thành Chung – Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; các ban, ngành, đoàn thể xã và lãnh đạo các trường học, lãnh đạo trạm y tế xã, các xã và 29/30 đại biểu HĐND xã.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Quang Minh, khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Báo cáo của UBND xã Quang Minh trình tại Kỳ họp khẳng định: Trong năm 2020, nền kinh tế của xã, tổng giá trị sản lượng lương thực cả năm đạt 6.541,1tấn/6,287,9 tấn đạt 103,6% kế hoạch huyện giao, 101,7% kế hoạch xã giao. Trong đó: chăn nuôi - thú y: Tổng đàn gia súc hiện có 8,769 con/9.561.con đạt 91,7% kế hoạch huyện giao, đạt 91,3, kế hoạch xã giao; thủy sản đạt 287,4 tấn cá các loại; thương mại - dịch vụ toàn xã hiện có 296 hộ cá thể thực hiện hoạt động kinh doanh, dịch vụ với quy mô gia đình. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.
 
Kỳ họp thứ 13, HĐND xã Quang Minh đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và quyết định một số nội dung, như: Xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020, phướng hướng nhiệm vụ năm 2021; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp làn thứ mười bốn, HĐND huyện Bắc Quang XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp lần thứ 12 đến trước Kỳ họp lần thứ 13 - HĐND xã; Tờ trình của UBND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình của UBND xã đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã về kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ 13; Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã về kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ 13./.
B.T.T