Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng, ngày 07 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Phố Cáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - HĐND xã. Dự kỳ họp có ông Vàng Mí Chỏ - Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện; các cơ quan huyện được phân công phụ trách xã; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; 25/25 ông bà đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cán bộ, công chức xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, lãnh đạo các đơn vị Trường học trên địa bàn, Trạm y tế xã.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Phố Cáo
Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Phố Cáo đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Nghe Thường trực HĐND xã trình bày báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo kết quả giám sát năm 2019; Tờ trình về việc ban hành chương trình giám sát năm 2021. Ủy ban MTTQ xã thông báo về việc MTTQ tham gia xây dựng, củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và ý kiến, kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND xã; Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã báo cáo công tác thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 10.
 
Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị UBND xã giải trình làm rõ thêm một số ý kiến tại Kỳ họp. Thay mặt cho UBND xã đồng chí Giàng Mí Say- Chủ tịch UBND xã đã trả lời các ý kiến của các đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp lần này HĐND xã Phố Cáo đã tổ chức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XX đối với ông Vàng Chá Thào do nghỉ công tác, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND xã Phố Cáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vừ Mí Dính; miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Sau ½ ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết, nhất trí thông qua 06 nghị quyết gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XX, Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XX, Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát, khảo sát năm 2021 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.                                                                               
  Phùng Kiên