Để HĐND xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả theo đề án: " Nâng cao chất lương hoạt động HĐND xã, thị trấn"

Từ khi ban hành Đề án:" Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã, thị trấn" thì hoạt động của HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì không ngừng được củng cố và phát triển, đã và đang phát huy vai trò là người đại biểu của dân.
Hoạt động của HĐND ở xã đã có nhiều đổi mới, dân chủ được phát huy, tính hình thức trong hoạt động giảm dần, chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên. Nhận thức của đại biểu HĐND đã xác định, kỳ họp là hoạt động quan trọng và chủ yếu của HĐND. HĐND xã, thị trấn đã đảm bảo được số lượng kỳ họp đúng theo quy định của Luật, kỳ họp được tiến hành đúng thủ tục theo luật định, từng bước quan tâm cải tiến, tạo điều kiện để đại biểu phát huy dân chủ trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND có chất lượng; các Nghị quyết đề ra đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tế của địa phương. Chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát đã từng bước đi vào chiều sâu, sau cuộc giám sát đã ban hành được báo cáo giám sát và có kiến nghị gửi đến UBND xã giải quyết kịp thời; đồng thời, chuyển ý kiến  thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản đã được các cấp các ngành giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động của HĐND xã, thị trấn đôi khi chưa phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của HĐND còn thiếu chủ động; việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản có lúc còn mang tính hình thức; nhiều kiến nghị thông qua hoạt động giám sát chưa được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời. Một số đại biểu chưa làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên, do một số cấp uỷ Đảng cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động của HĐND cấp xã, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động còn nhiều bất cập. Thường trực HĐND xã, thị trấn, nhất là Phó chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách ở một số xã còn hạn chế về trình độ, năng lực. Chủ tịch HĐND một số xã còn kiêm nhiệm (Phó bí thư đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã) chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của HĐND, có biểu hiện xem nhẹ hoạt động của HĐND, thiếu tâm huyết với hoạt động HĐND; điều kiện bảo đảm cho các hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND còn khó khăn.


Từ những hạn chế, bất cập trên, để HĐND xã, thị trấn hoạt động theo Đề án có chất lượng, hiệu quả, cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, cấp uỷ ở cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, phân công cán bộ có tâm, có tầm làm công tác HĐND để xây dựng HĐND thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Hai là, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND và công tác tổ chức của HĐND xã, thị trấn, trước hết phải đổi mới công tác hiệp thương, giới thiệu đại biểu, việc lựa chọn bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn cần tiến hành thật sự dân chủ, công khai. Chú trọng phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, có khả năng đại diện cho cộng đồng dân cư và năng lực tham vấn, quyết định. Thực tế lâu nay cho thấy, có những đại biểu có đạo đức, phẩm chất tốt nhưng lại thiếu năng lực đóng góp vào những hoạt động chung của HĐND. Mặt khác, cũng có người cả năng lực và phẩm chất, đạo đức đều tốt nhưng lại không có điều kiện hoạt động HĐND. Chính vì vậy phải chú ý tiêu chuẩn cần và đủ của đại biểu, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu, có năng lực đóng góp vào hoạt động của HĐND.

Ba là, cần cải tiến và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã, thị trấn theo đề án. Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu của cơ quan dân cử, là hoạt động tập trung trí tuệ của đại biểu HĐND. Tại kỳ họp, HĐND sẽ thảo luận và thông qua các Nghị quyết quan trọng, thực hiện các chức năng, thẩm quyền của HĐND. Kỳ họp HĐND xã, thị trấn cần thực hiện công khai, dân chủ, là diễn đàn của nhân dân, là nơi thể hiện phương châm" Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra", để thu hút sự chú ý và theo dõi của cử tri đối với hoạt động HĐND. Do vậy, kỳ họp phải có sự chuẩn bị chu đáo, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết cho đại biểu HĐND nghiên cứu, dành thời gian thoả đáng cho đại biểu thảo luận và chất vấn.

Bốn là, UBND xã, thị trấn cần nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc xây dựng và ban hành Nghị quyết phải bảo đảm quy trình theo luật định. Chủ toạ kỳ họp cần linh động trong điều hành kỳ họp, gợi mở để đại biểu mạnh dạn tham gia ý kiến thảo luận nhằm ban hành Nghị quyết có tính khả thi cao. Định kỳ mỗi năm, HĐND và đại biểu HĐND xã, thị trấn phải báo cáo công khai với cử tri nơi được ứng cử về công việc đã làm, để cử tri nhận xét, đánh giá; qua đó phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với chính quyền cơ sở và đại biểu dân cử.

Năm là, thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND xã, thị trấn. Giám sát là chức năng cơ bản của HĐND, có vai trò quan trọng trong việc chấp hành pháp luật và Nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, HĐND cần xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát cụ thể. Cần thực hiện tốt các hình thức giám sát như xem xét các báo cáo tại kỳ họp HĐND, kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND, chất vấn của đại biểu, giám sát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và giám sát thực tế ở cơ sở, nhằm tác động đến sự phát triển KT-XH và quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Sáu là, đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND, sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của HĐND. Do đó, cần tăng cường tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, nơi cư trú, nơi làm việc. Đại biểu HĐND phải  giành thời gian để tiếp dân, trong hoạt động đại biểu phải thật sự gần dân để hiểu dân hơn, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đến với HĐND để góp phần cùng HĐND quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của địa phương. Các Tổ đại biểu cần duy trì họp định kỳ theo quý để chuẩn bị ý kiến phát biểu, chất vấn tại kỳ họp, tham gia hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân, nghiên cứu chính sách pháp luật, Nghị quyết HĐND các cấp đang triển khai ở địa phương  để vận động cử tri tổ chức thực hiện./.

Tác giả: Hoàng Thị Điều