Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì về thực hiện biên chế công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 90/KH-BPC, ngày 20/3/2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc khảo sát việc thực hiện biên chế công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014. Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Giang do đồng chí Hoàng Đình Phới – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hoàng Su Phì về tình hình thực hiện biên chế công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Trước đó, Đoàn đã khảo sát thực tế tại các đơn vị trường học, trạm y tế và làm việc với UBND các xã Chiến Phố, Nam Sơn và Nậm Dịch của huyện Hoàng Su Phì.
Ban Pháp chế làm việc với UBND huyện Hoàng Su Phì

 

Theo báo cáo, UBND huyện Hoàng Su Phì, UBND huyện có 13 phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện với tổng số biên chế quản lý nhà nước được giao là 101 biên chế và 04 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Biên chế sự nghiệp giáo dục là 1.710 chỉ tiêu; sự nghiệp văn hóa 32 chỉ tiêu; biên chế sự nghiệp khác là 24 chỉ tiêu; tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 583 biên chế, trong đó cán bộ là 280, công chức 303.

Trong những năm qua, công tác tuyển dụng công chức, viên chức luôn được UBND huyện chủ động triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình như thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh truyền hình, niêm yết tại bộ phận một cửa, tại nơi tiếp nhận hồ sơ thi tuyển và tại những nơi tập chung đông người... Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức luôn được chú trọng. UBND huyện giao cho thủ trưởng các đơn vị phân công nhiệm vụ cho từng trường hợp được tuyển dụng theo trình độ, năng lực chuyên môn của từng người.
 
Công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các bộ phận, cơ quan trong đơn vị và trên địa bàn được thực hiện công khai, dân chủ đảm bảo biên chế và thực hiện chuyên môn tại các phòng, ban, đơn vị.

Việc thực hiện các chế độ về chính sách đối với cán bộ, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp luôn được quan tâm, thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức. Vì vậy, không có trường hợp cán bộ, viên chức nào khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được UBND huyện chú trọng, qua những lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, về chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ, công chức có điều kiện nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ quản lý nhà nước. Qua đó, đã góp phần hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Hoàng Đình Phới, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao UBND huyện đã chuẩn bị báo cáo chu đáo, cụ thể, chú trọng đến công tác đào tạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ; chế độ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng các văn bản của Trung ương, của tỉnh đã đề ra. Qua đó, đồng chí đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm và thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện cả về trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị để đội ngũ cán bộ, đáp ứng kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay và sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại của huyện trong thời gian tới.

Tác giả: Trường Huy