Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở vùng khó khăn

Từ ngày 09 - 18/01/2014 Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Minh Tung – Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã khảo sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2013 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 tại các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Vị Xuyên.
Ban dân tộc HĐND tỉnh khảo sát về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo tại xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì
Tại địa bàn các huyện được khảo sát đều thực hiện đúng qui định của UBND tỉnh về hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ một phần bằng hiện vật là muối, với mức 04kg/khẩu; còn lại hỗ trợ bằng tiền với mức đúng như qui định QĐ 102 sau khi đã trừ khoản tiền muối.Việc thực hiện chính sách trên đã giúp người nghèo giảm bớt khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, bất cập cần có sự điều chỉnh kịp thời để phát huy hơn nữa hiệu quả của chính sách này, như: Việc triển khai thực hiện chính sách chưa đồng bộ với các chính sách hỗ trợ khác, đồng thời cũng chưa thực hiện lồng ghép cùng với các chương trình khác có cùng nội dung hỗ trợ để người thụ hưởng có nguồn kinh phí tập trung thực hiện phát triển sản xuất hiệu quả.Việc điều tra, rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách ở một số cơ sở chưa chặt chẽ. Việc kiểm tra, giám sát quá trình cấp phát của một số địa phương chưa thật sự tốt…Bên cạnh đó, theo phản ánh của người dân thì việc cấp phát muối chưa kịp thời và nhiều phiền phức, đề nghị hỗ trợ trực tiếp cho người hộ nghèo bằng tiền mặt, để người dân chủ động trong việc sử dụng đồng tiền hỗ trợ đúng mục đích và đúng với nhu cầu của từng gia đình./.
        

Tác giả: Trường Huy