Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy Ban bầu cử tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong vận động bầu cử

Để đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 9/5/2021 Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành văn bản số 80/UBND-NCPC về việc tăng cường biện pháp phòng, chống Covid – 19 trong vận động bầu cử gửi Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBBC các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo:

Tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tuyến (từ điểm cầu huyện, thành phố đến điểm cầu các xã, phường, thị trấn).

Thực hiện tốt công tác tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an ninh, trật tự, đúng quy định, tuân thủ nghiêm quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề, tình huống phát sinh; cập nhật, thông báo kịp thời tới người ứng cử và cử tri các nội dung thay đổi liên quan đến Hội nghị và các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thanh Hà