LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 106

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 103


Hôm nayHôm nay : 20770

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 859082

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23674354

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm - 25/11/2021 08:10
Sáng 24.11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng trực tuyến tới các tỉnh/thành phố. Dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể, các huyện/thành phố…
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự tại điểm cầu tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự tại điểm cầu tỉnh

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc; hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững như yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung... Trong 35 năm đổi mới đất nước, Đảng ta không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết 33 của BCH T.Ư Đảng khóa XI, Bộ Chính trị khóa XII ban hành kết luận số 76, trong đó nhấn mạnh: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”; “Tập trung nghiên cứu và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”; “Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớn nhân dân, nhất là thanh niên”; “Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại ”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vị trí quan trọng của văn hóa trong xây dựng và bảo vệ đất nước: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”… Tổng Bí thư nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa đang được thực hiện bài bản, đồng bộ theo quan điểm: “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, dọc ngang thông suốt, trên dưới đồng lòng”. Tổng Bí thư hệ thống lại quá trình phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam qua 4.000 năm xây dựng và phát triển đất nước; những định hướng, quan điểm xây dựng, phát huy, bảo tồn văn hóa dân tộc từ khi thành lập Đảng đến nay gắn với các giai đoạn đấu tranh giành độc lập và xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng ta luôn coi trọng văn hóa, phát triển văn hóa, nhất là trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; là một định hướng căn bản trong xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, lần thứ 2 sau 75 năm (từ năm 1946) Đảng ta tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc; là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quán triệt sâu sắc, toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Tổng Bí thư nhấn mạnh: Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là nền tảng tinh thần, động lực phát triển, “soi đường cho quốc dân đi”, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong phát triển văn hóa. Đồng thời cho rằng, với định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, văn hóa Việt Nam đứng trước thời cơ và thách thức mới. Tổng Bí thư yêu cầu: Chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, kinh tế; xây dựng văn hóa trong Đảng, hệ thống chính trị, trong công chức, công vụ, chú trọng đạo đức công vụ, tính nêu gương trong cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tạo nguồn lực nội sinh, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, gắn với hội nhập, kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống với giá trị thời đại; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao chất lượng, hiệu quả văn hóa mới; đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, bảo vệ giá trị chân - thiện – mỹ; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tuyên truyền, quán triệt thống nhất các quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, khắc phục tư tưởng chỉ tập trung phát triển kinh tế; với quan điểm nhất quán: “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là tinh thần, bảo vệ quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên”…

Tổng Bí thư mong muốn công tác văn hóa sẽ có bước phát triển mới, hiệu quả, ghi dấu mốc mới trong chặng đường chấn hưng văn hóa Việt Nam, tạo thành sức mạnh vô song xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng, phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ rõ những vấn đề đặt ra, cần quan tâm, nghiên cứu trong quá trình phát triển và giải pháp để chấn hưng văn hóa Việt Nam. Đồng chí cho rằng trong giai đoạn tới, cần sự thôi thúc, kiên trì, dài hơi, với những giải pháp thiết thực; sản phẩm văn hóa không phải sẽ có trong ngày một, ngày hai mà là một quá trình bền bỉ, liên tục, cần sự quyết liệt mới đạt kết quả như mong muốn; cần nhận thức đầy đủ quan điểm của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng thông tin một số chiến lược phát triển văn hóa như: Giải pháp góp phần khơi dậy khát vọng trong toàn nhân dân để đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn; tận dụng khoa học, công nghệ để hội nhập, tiếp thu văn minh nhân loại, làm giàu thêm văn hóa Việt Nam; cổ vũ cái mới, tôn trọng những ý kiến khác biệt cống hiến cho sự phát triển đất nước; thực hiện đổi mới căn bản giáo dục để xây dựng con người Việt Nam – chủ thể phát triển văn hóa với 4 đức tính: cần, kiệm, liêm, chính. 

Phó Thủ tướng mong muốn các cấp, các ngành bằng những hành động cụ thể, chú trọng, dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn cho văn hóa; lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, người có kinh nghiệm, nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa; có nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, chắc chắn, từng bước để chấn hưng văn hóa; đề cao giá trị truyền thống dân tộc của người Việt Nam, vừa khiêm tốn vừa bồi dưỡng thêm tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân, vì sự phát triển của đất nước, nền văn hóa Việt Nam sẽ bừng sáng, hòa cùng văn minh nhân loại.

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phim tài liệu và tham quan triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”; tham luận về giải pháp quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển, chấn hưng văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới…

Nguồn tin: baohagiang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com