V/v Dự kiến lịch công tác tuần 44 năm 2019 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh