Về việc dự kiến lịch công tác tuần 40 của Đ/c Vương Ngọc Hà