Về việc điều chỉnh lịch công tác tuần 40 năm 2020 của Đ/c Vương Ngọc Hà