V/v dự kiến lịch công tác tuần thứ 47 năm 2019 của Đ/c CT, các PCT HĐND tỉnh