V/v dự kiến lịch công tác tuần thứ 45 năm 2020 của Đ/c Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh