V/v dự kiến lịch công tác tuần thứ 42 của Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh