V/v dự kiến lịch công tác tuần 51 năm 2020 của Đ/c Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh