V/v dự kiến lịch công tác tuần 50 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh