V/v dự kiến lịch công tác tuần 46 năm 2019 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh