V/v dự kiến lịch công tác tuần 46 của CT, PCT HĐND tỉnh