V/v dự kiến lịch công tác tuần 44 của CT, các PCT HĐND tỉnh