V/v dự kiến lịch công tác tuần 43 của Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh