V/v dự kiến lịch công tác tuần 40 của CT, các PCT HĐND tỉnh