V/v dự kiến lịch công tác tuần 39 năm 2019 của Đ/c Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh