V/v dự kiến lịch công tác tuần 33 tháng 8 năm 2019 của đồng chí CT,các PCT HĐND tỉnh