V/v dự kiến lịch công tác tuần 31 năm 2022 của Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh

Xem chi tiết lịch tại đây