V/v dự kiến lịch công tác tuần 20 năm 2020 của Đ/c CT, các PCT HĐND tỉnh