V/v dự kiến lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2020 của Đ/c Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh