V/v dự kiến lịch công tác tuần 15 năm 2021 của Đ/c Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh