V/v dự kiến lịch công tác tuần 02 năm 2023 của Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh

Xem chi tiết lịch tại đây