V/v dự kiến lịch công tác từ ngày 19 đến ngày 30/6/2017 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh