V/v dự kiến lịch công tác từ ngày 07/5 đến 18/5 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh