V/v dự kiến lịch công tác tháng 7/2016 của Đ/c Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh

Tài lịch tại đây /uploads/lich-cong-tac/2016_07/338vp.pdf