V/v dự kiến lịch công tác tháng 15 ngày đầu tháng 12/2016 của Đ/c Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh