V/v dự kiến lịch công tác của Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh