V/v dự kiến lịch công tác 15 ngày đầu tháng 8/2016 của Đ/c Chủ tịch các PCT HĐND tỉnh