V/v dự kiến lịch công tác 15 ngày đầu tháng 11/2018 của Đ/c CT, các PCT HĐND tỉnh