V/v dự kiến lịch công tác 15 ngày đầu T01/2018 của Đ/c chủ tịch và các PCT HĐND tỉnh