V/v dự kiến lịch công tác 15 ngày cuối tháng 11/2018 của Đ/c Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh