V/v dự kiến lịch công tác 15 ngày cuối tháng 10/2016 của Đ/c Chủ tịch các PCT HĐND tỉnh