V/v dự kiến lịch công tác 10 ngày đầu T3/2018 của Đ/c CT, các PCT HĐND tỉnh