V/v dự kiến công tác 15 ngày cuối T01/2018 của Đ/c CT, các PCT HĐND tỉnh