V/v Lịch công tác tuần thứ 53 năm 2019 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh