V/v Dự kiến lịch công tác tuần 7 (tháng 2) năm 2020 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh