V/v Dự kiến lịch công tác tuần 43 năm 2019 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh