V/v Dự kiến lịch công tác tuần 22 năm 2020 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh