V/v Dự kiến lịch công tác tuần 2 tháng 7 năm 2019 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh