V/v Dự kiến lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2020 của đồng chí Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh