V/v Dự kiến lịch công tác tuần 15 năm 2020 của Đ/c CT, PCT HĐND