V/v Dự kiến lịch công tác tuần 12 năm 2020 của đồng chí Chủ tịch,các PCT HĐND tỉnh