V/v Dự kiến CT công tác tuần 28 năm 2020 của CT, PCT HĐND tỉnh