Lịch tham vấn và giám sát tổ 2

- Ngày 05/5/2016: 
+ Buổi sáng: Tham vấn tại huyện 
Yên Minh 
+ Buổi chiều: Tham vấn tại huyện Quản Bạ