Lịch tham vấn và giám sát tổ số 1, theo công văn số 907 ngày 20/10/2015

1. Tại Huyện Hoàng Su Phì (từ ngày 01 đến ngày 04/11/2015).
2. Tại huyện Bắc Quang (từ ngày 05 đến 07/11/2015).